מדיניות פרטיות


מעודכן ליום 23/12/21

פרמונד בע"מ ("החברה"), אשר היא הבעלים והמפעילה של האתר, שכתובתו https://fermond-jewelry.co.il/ להלן: ("האתר"), מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך; מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי החברה ביחס לפרטיות לקוחותיה, וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים.

סוגי מידע

מדיניות הפרטיות תתייחס לשני סוגים של מידע הנבדלים זה מזה.

"מידע אישי" מכלול הנתונים, העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לחברה בעת השימוש בשירותים; המידע האישי שמסרת לחברה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמר במאגר המידע המאובטח של החברה והגישה אליו תהיה מוגבלת בלבד;

בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הוא מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקור הנתונים; המידע הסטטיסטי הנאסף על-ידנו ועל-ידי צדדים שלישיים עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד שממנו התחברת לאתר וכדומה; המידע הסטטיסטי שנאסף על-ידי האתר ובמקרים מסוימים על-ידי צדדים שלישיים נשמר בנפרד מהמידע האישי על אודותיך, והשימוש בו הינו שונה מהשימוש , אשר עושה החברה במידע האישי, והכול כפי שיפורט להלן .

למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי, אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

המידע האישי שמסרת לחברה מיוזמתך, ישמרו כאמור במאגר המידע של החברה (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים; שים/י לב, אינך חייב/ת למסור את המידע האישי כאמור, אך דע/י כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות ליצור עמך קשר; ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת בחשבון, תוכל/י לעדכן את הנתונים.

שימוש במידע

ידוע, לך כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שימוש במידע ובכלל זה, להציגו בכל סוג קובץ, לרבות התאמה אישית ומלאה של תהליך השיווק, הצעות שיווקיות רלוונטיות, הן על ידי החברה והן על ידי חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות של החברה (להלן: "חברות קשורות") שהאתר עשוי לשרת את עניינן ולהפנות לשירותים או למוצרים שהן מציעות.

בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית ועשויה לבצע שימוש במידע כמפורט להלן:

 • החברה תשתמש במידע האישי שמסרת ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף אצלה לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים כך שיתאימו לאופי המשתמשים, לרבות להעדפותיך ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בחברה לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים באתר.
 • החברה או חברות קשורות - תשתמש במידע האישי שמסרת על מנת ליצור אתך קשר בעת הצורך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום בקשר לשימושך באתר, ו/או לשלוח אליך מדי פעם הודעות, ובהם עדכונים על מוצרי ביטוח או חסכון או השקעה וחידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שאנו חושבים שאת/ה עשוי/ה למצוא בהם עניין (להלן: "דברי פרסומת"); סימון ה V-בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלך בחשבון והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב-1982 ;שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור על-ידי מחיקת פרטיך מרשימת הדיוור של האתר; זאת , באמצעות משלוח בקשה להסרה מרשימת הדיוור באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובתfermond@netvision.net.il
 • החברה תשתמש במידע הסטטיסטי, שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול האתר לו פיתוחו, לשיפור מבנה האתר והשירותים הניתנים בו וכדומה; לשם כך, עשויה החברה להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלך ושל יתר המשתמשים, באופן שלא יזהה אותך ו/או את יתר לקוחות האתר באופן אישי.
 • החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש
 • כל השימוש במידע האישי המוזכר בסעיפים א-ד לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי על- ידי החברה לתאגידים הקשורים לחברה, לרבות חברות אם, חברות בנות וחברות שבשליטתן. 

מסירת מידע לצד שלישי

מידע אישי – החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי, למעט לחברות הקשורות ובאחד המקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה ביקשה את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך
 • אם מסירת המידע האישי היא לשלוחים של החברה ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ולתפעול האתר;
 • על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה, שתחייב את חשיפת פרטיך.
 • אם תבצע/י באמצעות האתר פעולות, אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;
 • אם החברה תמכור את פעילותה, כולה או חלקה, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה, וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. 

מידע סטטיסטי - החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים איתה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שים/י לב: החברה לא תאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתך את תנאי השימוש. 

אינך מחויב/ת למסור מידע אישי על פי חוק; הנך מסכים/ה ומצהיר/ה בזאת שהמידע האישי שהינך מספק/ת לחברה ניתן מרצונך החופשי, על מנת שהחברה תוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים/ה כי החברה תשמור את המידע שסיפקת לה במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק. 

עוגיות (Cookies)ואחסון מקומי

בשעת השימוש באתר, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה, אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (ו/ או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש, מאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה; העוגיות יסייעו לחברה לנתח את הפעילות באתר ואף לבצע הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.

מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות; עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. 

זכות עיון במידע 

הינך זכאי/ת לעיין במידע האישי, אשר נצבר עליך במאגר המידע של החברה; לפני שתוכל/י לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי, אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי ; אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות הקשורות לשימושים שלך באתר, קוד אימות שיישלח אליך ועוד שאלות נוספות (להלן: "הליך הזיהוי") לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ; אם מצאת כי המידע הוא שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות לחברה על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של החברה, בכתובת הדואר האלקטרוני הבא ה fermond@netvision.net.il   מחיקת מידע כאמור תעשה בכפוף לכל דין ובכלל זה לחובות לשמירת מידע ביחס לחלק מהשירותים או השימושים. לתשומת ליבך, כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע מהחברה לספק לך את השירותים, כולם או חלקם; ככל שתבקש/י מהחברה למחוק את המידע האישי לגביך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלך. 

 קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים 

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים להיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה; קישורים אלה מוצעים לנוחותך בלבד; אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן )לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם) ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על-ידי צדדים שלישיים אלה; כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הינם באחריותך והנך הנושא/ת הבלעדי/ת בהוצאות הקשורות בכך; החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת ; הנך מסכים/ה ומאשר/ת כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה . 

אבטחת מידע 

החברה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע; לתשומת לבך כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור; לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה